Τράπεζα Θεμάτων

ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

 

Ο νόμος για το Νέο Λύκειο ισχύει από τη σχολική χρονιά 2013-2014 για τα παιδιά που φοιτούν ήδη στην A’ Λυκείου. Η προαγωγή των μαθητών και η απόλυση τους από το Λύκειο γίνεται πιο δύσκολη σε σχέση με τα όσα ίσχυαν μέχρι τώρα.

 

Πιο συγκεκριμένα, στις ενδοσχολικές εξετάσεις τα θέματα ορίζονται κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και κατά ποσοστό 50%, από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα.

 

Επίσης σημαντική δυσκολία για τους μαθητές θα αποτελέσει το γεγονός, ότι η διδακτέα ύλη θα είναι και εξεταστέα.

 

Στη συνέχεια σας παραθέτουμε τα μαθήματα που διδάσκονται οι μαθητές στην Α΄ Λυκείου και τις προϋποθέσεις προαγωγής τους στη Β’ Λυκείου:

 

 

I. ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ Α′ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ

 

1

 

 

2 1

 

3 1

 

4

 

 

ΙΙ.ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ  ΣΤΗΝ Α′ ΛΥΚΕΙΟΥ

 

 

Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Α΄ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Α΄ και Β΄ Εσπερινού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός των μαθημάτων της Ερευνητικής Εργασίας και της Φυσικής Αγωγής, με κοινά θέματα για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου, που ορίζονται ως εξής:

 

α) κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση, από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και 

 

β) κατά ποσοστό 50%, από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες

 

Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα

 

Ο Μ.Ο. της προφορικής βαθμολογίας των τετραμήνων και της γραπτής εξάγεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

Γενικό βαθμό προαγωγής από την Α΄ Τάξη Ημερησίου και Α΄ και Β΄ Τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου αποτελεί το πηλίκον της διαιρέσεως του αθροίσματος του μέσου όρου προφορικής ή και γραπτής, εφόσον αυτά εξετάζονται γραπτώς, επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα, δια του συνόλου των διδασκομένων μαθημάτων.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί:

 

α) η επίτευξη γενικού βαθμού ίσου ή ανώτερου του δέκα (10) και

β) Μ.Ο. προφορικής και γραπτής βαθμολογίας κατά διακριτό γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων: Ελληνικής γλώσσας, Μαθηματικών τουλάχιστον δέκα (10) και τουλάχιστον οκτώ (8) σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα.

 

Όταν μαθητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις α΄ και β΄ του προηγούμενου εδαφίου επαναλαμβάνει τη φοίτησηενώ όταν δεν πληροί την προϋπόθεση β΄ του προηγούμενου εδαφίου, κατά διακριτό ή διακριτά γνωστικά αντικείμενα μαθημάτων ή στα υπόλοιπα μαθήματα παραπέμπεται σε επανεξέταση σε αυτό ή σε αυτά και προάγεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω.